1-   ارائه خدمات مهندسی بهداشت محیط

2-    کنترل آلایندگی های آب و فاضلاب

3-   دفع صجیج و بهداشتی زباله

4-    مدیریت پسماند

5-   تاسیسات و تسهیلات بهداشتی اماکن

6-   شناسایی ، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی های مواد غذایی

7-   استقرار و پیاده سازی نظام 5S در سازمانها و موسسات