واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع ایمنی و اطفاء تهران فعالیت خود را در جهت سازماندهی و گسترش فعالیتهای پژوهشی انجام می دهد و نقش مهمی در بر طرف کردن چالشها و نیازهای شرکت دارد. این مرکز متولی اصلی تعریف،‌تصویب ومدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز شرکت می‌باشد.

مهمترین اهداف این واحد:

  • ارتقای کمی و کیفی محصولات ارائه شده

  • ارتقای کیفیت، بهداشت، ایمنی، محیط زیست

  • بازنگری و ارتقای سطح سیستم های سازمانی

  • کاهش مشکلات فنی و رفع تنگناهای تولید اجرای پروژه های تحقیقاتی درراستای

  • استفاده بهینه از نیروی انسانی

  • کاربردی کردن وبه تولید رساندن نتایج فعالیتهای تحقیقاتی

  • تقویت ارتباط مؤثر میان شرکت و دانشگاه ،پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش انتقال اطلاعات ،دانش و فناوری به شرکت