• اخبار خارجی
    برگزاری جلسات حضوری با نمایندگان کمپانی دلتا پلاس کشور فرانسه جهت مذاکرات تجاری و اخذ نمایندگی فروش